PPK: dłuższa lista oferujących programy

Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju zostało wpisanych do tej pory 17 instytucji zarządzających. Dodatkowo jedna złożyła wniosek i czeka na wpis. Grupa byłaby większa, ale TUnŻ Warta wycofało się z oferowania PPK.


Dotychczas już 11 spośród tych, które są w ewidencji, zostało umieszczonych na oficjalnym Portalu MojePPK prowadzonym przez Grupę PFR i tam prezentują swoje oferty w ramach programu, między innymi statuty i siatki opłat za zarządzanie. PPK mogą prowadzić tylko trzy grupy instytucji: fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, pod warunkiem, że zostały wpisane do ewidencji. Żeby tam trafić, muszą spełniać kilka warunków, między innymi dotyczących odpowiedniego doświadczenia, kapitałów.

Reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, w którym uczestniczą pracownik, pracodawca oraz państwo poprzez opłatę powitalną oraz dopłaty roczne. Od lipca obowiązek tworzenia PPK obejmie największych pracodawców, zatrudniających co najmniej 250 osób. Będą oni wybierać instytucję finansową, która będzie prowadzić PPK w ich firmie.

Ustawa o PPK szczegółowo określa zasady funkcjonowania programu,  politykę inwestycyjną  poszczególnych subfunduszy, ale także co bardzo ważne z punktu widzenia uczestnika programu ogranicza maksymalny poziom opłat. Stawki opłat za zarządzanie nie mogą być wyższe niż 0,5 proc., a dodatkowo za wyniki inwestycyjne firma nie może pobrać więcej niż 0,1 proc. Z zaprezentowanych ofert wynika, że opłaty będą często niższe od ustawowych zwłaszcza w przypadku subfunduszy o ostrożnej polityce inwestycyjnej, z dużym udziałem obligacji.

Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona (nie tylko na etacie), która ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 55. roku życia i nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Osoby w wieku 55- 70 będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. W tym tygodniu została znowelizowana ustawa o PPK (czeka na podpis prezydenta) i zgodnie z wprowadzoną zmianą do PPK będą automatycznie zapisywane też osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.

Oszczędności w ramach PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Pracownik będzie co miesiąc przeznaczał na swój rachunek PPK środki w wysokości co najmniej 2 proc. wynagrodzenia brutto (w przypadku najmniej zarabiających ta składka może być obniżona do 0,5 proc.). Pracodawca musi dołożyć co najmniej 1,5 proc., a do tego uczestnik PPK z budżetu dostanie wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku dopłatę w wysokości 240 zł.

Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika. Będą inwestowane w poprzez subfundusze, których polityka inwestycyjna będzie automatycznie dostosowywana do wieku uczestnika (będzie jednak miał możliwość zmiany subfunduszu jeśli ma inne preferencje).


Monika Krześniak- Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: oszczędzanie | emerytura | PPK

Reklama

Najlepsze tematy