Oszczędzasz w PPK? Będziesz mógł łatwiej kupić mieszkanie

Konieczność posiadania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania jest sporą przeszkodą w zaciągnięciu takiego kredytu. Można do tego wykorzystać oszczędności zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych, co będzie zyskiwało na znaczeniu zwłaszcza za kilka lat, gdy te kwoty będą coraz bardziej pokaźne.

Z tego rozwiązania skorzystać mogą tylko uczestnicy PPK, którzy nie ukończyli 45. roku życia w dniu złożenia do instytucji finansowej wniosku o zawarcie umowy o wypłatę środków w celu pokrycia wkładu własnego.

Reklama

W myśl ustawy o PPK uczestnik programu, który nie ukończył 45 lat, może wnioskować o wypłatę do 100 proc. środków, z obowiązkiem zwrotu, w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego np. na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania czy gruntu.

Jednak wypłaty tej uczestnik PPK może dokonać tylko na sfinansowanie jednej inwestycji - nawet w sytuacji, gdy ma kilka rachunków PPK.

Na co konkretnie mogą być przeznaczone środki PPK wynika z definicji wkładu własnego zawartej w ustawie o PPK.

Zgodnie z nią wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

- sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,

- zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

- nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,

- nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

Środki trzeba zwrócić, ale okres spłaty jest rozciągnięty w czasie. Zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków powinna określać umowa, którą uczestnik PPK zawiera z instytucją finansową, przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. W przypadku niedokonania zwrotu tych środków w ustalonym w umowie terminie uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych, wypracowanych przez kwotę niedokonanego w terminie zwrotu.

Program jest stosunkowo młody, ale obecnie w PPK oszczędza już ponad 2,4 mln osób, a łącznie z PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), razem z pracodawcą pieniądze na przyszłość gromadzi już ponad 3 mln osób.

krześ


Dowiedz się więcej na temat: PPK | oszczędności | nieruchomości | mieszkanie

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy