Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych - to:

Reklama

· organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

· jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki

- związki metropolitalne;

· jednostki budżetowe;

· samorządowe zakłady budżetowe;

· agencje wykonawcze;

· instytucje gospodarki budżetowej;

· państwowe fundusze celowe;

· Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

· Narodowy Fundusz Zdrowia;

· samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

· uczelnie publiczne;

· Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

· państwowe i samorządowe instytucje kultury;

· inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem

przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Źródło: "Niezbędnik Pracodawcy" przygotowany przez PFR

Reklama

Najlepsze tematy