Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione - zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych to:

Reklama

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych);

·         osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

·         członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

·         osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub  umowy zlecenia albo innej umowy

·         świadczenie usług

·         członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

·         osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Reklama

Najlepsze tematy